Kontakt

Imiesłów – co to i jakie ma funkcje w zdaniu?

co to imiesłów

Spis treści

Imiesłowy są formami gramatycznymi czasowników, które mają cechy przymiotników. W języku polskim istnieją imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe. Imiesłowy przymiotnikowe mają podobne zakończenia jak przymiotniki i odmieniają się przez przypadki, rodzaje i liczby. Są używane do opisywania cech osób, przedmiotów lub czynności. Imiesłowy przysłówkowe informują o jednoczesnym wykonywaniu czynności w stosunku do głównego czasownika w zdaniu. Imiesłowy mają szerokie zastosowanie w języku polskim, zwłaszcza w mowie pisanej.

Podsumowanie:

 • Imiesłowy to formy gramatyczne czasowników z cechami przymiotników.
 • Istnieją imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe w języku polskim.
 • Imiesłowy przymiotnikowe odmieniają się przez przypadki, rodzaje i liczby.
 • Imiesłowy przymiotnikowe służą do opisania cech osób, przedmiotów lub czynności.
 • Imiesłowy przysłówkowe informują o jednoczesnym wykonywaniu czynności w stosunku do głównego czasownika w zdaniu.

Rodzaje imiesłowów przymiotnikowych

Imiesłowy przymiotnikowe to formy czasowników, które posiadają cechy przymiotników. W języku polskim rozróżniamy dwa rodzaje imiesłowów przymiotnikowych: czynne i bierne.

Imiesłowy przymiotnikowe czynne

Imiesłowy przymiotnikowe czynne są zakończone na -ący. Są one używane do opisu osoby wykonującej daną czynność. Na przykład, „piszący” oznacza osobę, która pisze.

Imiesłowy przymiotnikowe bierne

Imiesłowy przymiotnikowe bierne natomiast kończą się na -ny lub -ty. Służą one do opisywania cech osób lub przedmiotów, które wynikają z jakiejś czynności. Na przykład, „napisany” oznacza takiego, który został napisany przez kogoś.

Przykładowe formy imiesłowów przymiotnikowych:

Rodzaj Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Męski piszący piszący
Żeński pisząca piszące
Nijaki piszące piszące

„Imiesłowy przymiotnikowe czynne i bierne są ważnymi elementami języka polskiego, umożliwiającymi bardziej precyzyjny opis osób, przedmiotów i czynności.” – mówi ekspert od języka polskiego, dr. Anna Nowak.

Warto zauważyć, że odmiana imiesłowów przymiotnikowych odbywa się przez przypadki, rodzaje i liczby, podobnie jak odmiana przymiotników. Dobrze zrozumienie tych różnic pozwoli na poprawne i precyzyjne wykorzystanie imiesłowów przymiotnikowych w języku polskim.

Odmiana imiesłowów przymiotnikowych

Imiesłowy przymiotnikowe odmieniają się przez przypadki, rodzaje i liczby. Tak samo jak przymiotniki, formy imiesłowów przymiotnikowych zależą od zastosowania w zdaniu.

Odmiana przez przypadki

Imiesłowy przymiotnikowe odmieniają się przez przypadki tak samo jak przymiotniki. Zmieniają swoje formy w zależności od funkcji w zdaniu i połączeń z innymi wyrazami. Przykładem może być forma przymiotnikowa „naprawiony”, która w zależności od przypadku może przybrać różne formy, na przykład: naprawionego, naprawionej, naprawionemu.

Odmiana przez rodzaje

Imiesłowy przymiotnikowe odmieniają się przez rodzaje tak samo jak przymiotniki. Mają różne formy dla rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego. Na przykład, forma przymiotnikowa „piękny” będzie miała odmienne formy dla rodzaju męskiego (piękny), żeńskiego (piękna) i nijakiego (piękne).

Odmiana przez liczby

Imiesłowy przymiotnikowe odmieniają się przez liczby tak samo jak przymiotniki. Mają formy odmienione dla liczby pojedynczej i mnogiej. Na przykład, forma przymiotnikowa „długi” będzie miała odmienne formy dla liczby pojedynczej (długi) i mnogiej (długie).

Odmiana imiesłowów przymiotnikowych przez przypadki, rodzaje i liczby jest istotna, aby poprawnie wyrażać znaczenie w kontekście zdania. Umożliwia dopasowanie formy imiesłowów przymiotnikowych do innych wyrazów i dań, które występują w zdaniach.

Imiesłowy przysłówkowe

Imiesłowy przysłówkowe to formy czasowników, które informują o sposobie lub czasie wykonywania czynności. W języku polskim wyróżniamy imiesłowy przysłówkowe współczesne, zakończone na -ąc oraz imiesłowy przysłówkowe uprzednie, zakończone na -łszy lub -wszy.

Imiesłowy przysłówkowe współczesne służą do opisywania jednoczesnego wykonywania czynności w stosunku do czasownika głównego w zdaniu. Przykładem może być zdanie: „Wchodząc do pokoju, zauważyłam otwarte okno”. W tym przypadku imiesłów przysłówkowy współczesny „wchodząc” informuje o jednoczesnym wykonaniu czynności wchodzenia oraz zauważenia otwartego okna.

Imiesłowy przysłówkowe uprzednie natomiast odnoszą się do czynności, która następuje przed czasownikiem głównym w zdaniu. Przykładem może być zdanie: „Posprzątał po zabawie, wyłączając muzykę”. Imiesłów przysłówkowy uprzedni „posprzątał” informuje o wykonaniu czynności posprzątania przed wyłączeniem muzyki.

Imiesłowy przysłówkowe mają szerokie zastosowanie w języku polskim, szczególnie w tekstach pisanych, ale są również używane w mowie potocznej.

Przykłady imiesłowów przysłówkowych współczesnych:

 • Idąc
 • Pływając
 • Jedząc

Przykłady imiesłowów przysłówkowych uprzednich:

 • Połamany
 • Zdrowiony
 • Napełniony

Imiesłowy przysłówkowe współczesne Imiesłowy przysłówkowe uprzednie
Idąc Połamany
Pływając Zdrowiony
Jedząc Napełniony

Pisownia „nie” z imiesłowami

Imiesłowy przysłówkowe z przeczeniem „nie” piszemy zawsze rozdzielnie, np. nie pisząc. Natomiast imiesłowy przymiotnikowe z przeczeniem „nie” piszemy łącznie, np. niemający. Prawidłowa pisownia z przeczeniem „nie” zależy od typu imiesłowu i jego funkcji w zdaniu.

Przykłady pisowni rozdzielnej z przeczeniem „nie” z imiesłowami przysłówkowymi:

Nie zwróciła twego listu, żałując swojej decyzji.

Nie rozmawiałem z nim, biorąc pod uwagę jego zachowanie.

Przykłady pisowni łącznej z przeczeniem „nie” z imiesłowami przymiotnikowymi:

Mama jest niezadowolona, nie oglądając telewizji.

Ona jest niezdecydowana, nie mając pewności.

Pamiętaj, że poprawna pisownia „nie” z imiesłowami zależy od rodzaju imiesłowu oraz jego roli w zdaniu.

Imiesłowy przymiotnikowe a przymiotnik

Imiesłowy przymiotnikowe i przymiotniki są formami gramatycznymi o podobnych cechach, ale różnią się swoją funkcją i zastosowaniem. Różnica między imiesłowami przymiotnikowymi a przymiotnikami polega na tym, że imiesłowy opisują czynność, podczas gdy przymiotniki opisują cechy.

Imiesłowy przymiotnikowe są formami czasowników, które mają cechy przymiotników. Odmieniają się przez przypadki, rodzaje i liczby, podobnie jak przymiotniki. Przykładowo, imiesłowy przymiotnikowe mogą mieć takie formy jak: piszący, pisząca, piszącego itd. Są one używane do opisywania osób, przedmiotów lub czynności w zdaniu. Przymiotnik natomiast opisuje cechy i też odmienia się przez przypadki, rodzaje i liczby, np. piękny, piękna, piękne, pięknego.

Podsumowując, imiesłowy przymiotnikowe i przymiotniki mają swoje specyficzne funkcje i zastosowania w języku polskim. Odmiana imiesłowów przymiotnikowych odbywa się podobnie jak odmiana przymiotników przez przypadki, rodzaje i liczby. Należy zwracać uwagę na różnicę między imiesłowami a przymiotnikami, aby poprawnie używać tych form gramatycznych w zdaniach.

Imiesłowy przymiotnikowe Przymiotniki
Opisują czynności Opisują cechy
Odmieniają się przez przypadki, rodzaje i liczby Odmieniają się przez przypadki, rodzaje i liczby
Przykłady: piszący, pisząca, piszącego Przykłady: piękny, piękna, piękne

Imiesłowy przysłówkowe i imiesłowowy równoważnik zdania

Imiesłowy przysłówkowe, zarówno współczesne jak i uprzednie, mogą pełnić rolę imiesłowego równoważnika zdania. Jest to konstrukcja, w której imiesłów zastępuje całe zdanie. Stosuje się przecinek przed imiesłowem przysłówkowym w zdaniach złożonych, aby oddzielić je od głównego zdania lub zdania podrzędnego. Przykładowo:

Ścieląc łóżko, Marta słuchała muzyki. (Zamiast: Gdy Marta ścierała łóżko, słuchała muzyki.)

W powyższym przykładzie imiesłów przysłówkowy „ścieląc” pełni funkcję imiesłowego równoważnika zdania, zastępując całe zdanie „Gdy Marta ścierała łóżko”. Przecinek przed imiesłowem oddziela go od reszty zdania, które jest głównym zdaniem.

Imiesłowy przysłówkowe jako imiesłowe równoważniki zdania są często spotykane w tekstach pisanych, szczególnie w literaturze oraz w formalnych tekstach naukowych.

Imiesłów Równoważnik zdania
biorąc pod uwagę jeśli weźmiemy pod uwagę
idąc na spacer gdy idziemy na spacer
wrażając swoje zdanie jeśli wyrażamy swoje zdanie

Wniosek

Imiesłowy są formami gramatycznymi czasowników, które pełnią funkcje przymiotnikowe lub przysłówkowe w zdaniach. W języku polskim występują imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe, które mają różne zastosowania i odmieniają się przez przypadki, rodzaje i liczby. Imiesłowy przymiotnikowe opisują cechy osób, przedmiotów lub czynności, podczas gdy imiesłowy przysłówkowe informują o równoczesnym wykonywaniu czynności w stosunku do głównego czasownika w zdaniu. Odmiana imiesłowów przymiotnikowych odbywa się przez przypadki, rodzaje i liczby, podobnie jak odmiana przymiotników. Pisownia „nie” z imiesłowami zależy od rodzaju imiesłowu i jego funkcji w zdaniu. Imiesłowy przysłówkowe mogą pełnić rolę imiesłowego równoważnika zdania. Ogólnie, imiesłowy pełnią ważną rolę w analizie składniowej języka polskiego.

FAQ

Co to jest imiesłów i jakie ma funkcje w zdaniu?

Imiesłowy są formami gramatycznymi czasowników, które mają cechy przymiotników. W języku polskim istnieją imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe. Imiesłowy przymiotnikowe opisują cechy osób, przedmiotów lub czynności, natomiast imiesłowy przysłówkowe informują o jednoczesnym wykonywaniu czynności w stosunku do głównego czasownika w zdaniu. Imiesłowy mają szerokie zastosowanie w języku polskim, zwłaszcza w mowie pisanej.

Jakie są rodzaje imiesłowów przymiotnikowych?

Imiesłowy przymiotnikowe dzielą się na dwie grupy: czynne i bierne. Imiesłowy przymiotnikowe czynne mają formę zakończoną na -ący i opisują osobę wykonującą daną czynność, np. piszący. Imiesłowy przymiotnikowe bierne mają formę zakończoną na -ny lub -ty i opisują cechy osób lub przedmiotów wynikające z jakiejś czynności, np. napisany.

Jak odmieniają się imiesłowy przymiotnikowe?

Imiesłowy przymiotnikowe odmieniają się przez przypadki, rodzaje i liczby. Odmiana zależy od kontekstu i potrzeb komunikacyjnych. Na przykład, forma naprawiony będzie miała różne formy gramatyczne w zależności od przypadku, rodzaju i liczby.

Jakie są rodzaje imiesłowów przysłówkowych?

Wyróżniamy imiesłowy przysłówkowe współczesne (zakończone na -ąc) oraz imiesłowy przysłówkowe uprzednie (zakończone na -łszy lub -wszy). Imiesłowy przysłówkowe występują przede wszystkim w tekstach pisanych, ale mogą być również używane w mowie potocznej.

Jak pisać „nie” z imiesłowami?

Imiesłowy przysłówkowe z przeczeniem „nie” piszemy zawsze rozdzielnie, np. nie pisząc. Natomiast imiesłowy przymiotnikowe z przeczeniem „nie” piszemy łącznie, np. niemający. Prawidłowa pisownia z przeczeniem „nie” zależy od typu imiesłowu i jego funkcji w zdaniu.

Jakie jest różnica między imiesłowami przymiotnikowymi a przymiotnikami?

Różnica między imiesłowami przymiotnikowymi a przymiotnikami polega na tym, że imiesłowy opisują czynność, podczas gdy przymiotniki opisują cechy. Odmiana imiesłowów przymiotnikowych odbywa się podobnie jak odmiana przymiotników przez przypadki, rodzaje i liczby.

W jaki sposób imiesłowy przysłówkowe mogą pełnić rolę imiesłowego równoważnika zdania?

Imiesłowy przysłówkowe współczesne i uprzednie mogą pełnić rolę imiesłowego równoważnika zdania. W takim przypadku stosuje się przecinek przed imiesłowem przysłówkowym w zdaniu złożonym.

Jaki jest wniosek dotyczący imiesłowów w języku polskim?

Imiesłowy są formami gramatycznymi czasowników, które pełnią funkcje przymiotnikowe lub przysłówkowe w zdaniach. W języku polskim występują imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe, które mają różne zastosowania i odmieniają się przez przypadki, rodzaje i liczby. Imiesłowy są istotne w analizie składniowej języka polskiego.

Powiązane artykuły